Dakara Esperanto Klubo Zamenhof

Dakara Esperanto Klubo Zamenhof
zorge de Alphonse Diatta,
BP21231 Dakar-Ponty,
Dakar,
Senegalio
Alphonse Diatta akceptas nin kun Jean-Christophe Badiatte en sia hejmo.
Sur la tablo kuþas amaso da libroj ¼us ricevitaj el Nederlando
.
Æe la bushaltejo de la preøejo de "Parcelles assainies" : Alphonse Diatta, Heidi Goes (el Belgio) kaj Jean-Christophe Badiatte interkonsentas pri programo por la venontaj tagoj.

Esperanto en Senegalo
Parcelles Assainies

Nia vojaøo en Senegalo