ESPERANTO EN SENEGALO 
Esperanto ekdisvolviøadas en Senegalio ekde la esperantiøo de Alphonse Diatta kiu, kun deko da alilandaj Afrikanoj (inter kiuj Koffi Gbeglo) dank'al helpo de la fonda¼o Afriko de UEA sekvis Æe-metodan kurson en Budapeþto kaj partoprenis IJK-on en Krakovo kaj UK-on en Varsovio en 1987. De tiam Alphonse instruadas Esperanton al dekoj da homoj en Dakaro. Li nun estas la prezidanto de Dakara Esperanto-Klubo Zamenhof kun kelkdekoj da membroj.


Emmanuel Djikune en Usuje

Nicolas kaj Françoise Badji el Rufisque.

Solena adiaýo en klubo de Parcelles Assainies


En Dakaro en kvartalo "Parcelles Assainies" funkcias alia klubo kiun nun prezidas Jean-Christophe Badiate.
Aliaj esperantistoj estas almenaý en Rufisque, Bignona, Ziguinchor kaj Usuje.

KLUBOJ :

DEKZ zorge de Alphonse Diatta, BP21231 Dakar-Ponty, Dakar, Senegalo
Parcelles Assainies zorge de Jean-Christophe Badiate, BP 26464 Parcelles Assainies, Dakar, Senegalo

Se vi deziras viziti la Senegalajn Esperantistojn uzu la
Pasportan Servon en kiu troviøas æiuj necesaj informoj


Emmanuel En la sekvontaj paøoj raporto okaze de la restado de Arno Lagrange kaj Christine Petit en DAKARO en novembro kaj decembro 2002.
DEKZ

Afrika Agado de U.E.A.


Multlingva Informcentro pri Esperanto
.

AFRIKO EN

De la 13a de januaro 2003 vi estas la : -a vizitanto de tiuj paøoj. Lasta øisdatigo : la 13a de februaro 2003


"Nia vojaøo al Senegalo" de Arno Lagrange.