Senegalo

Æi paøoj estas raporto pri la vojaøo kiun Arno Lagrange, Christine Petit,
Clémence kaj Neijma faris el Tuluzo al Senegalo en Novembro Decembro 2002.
FRANCE

Æi paøoj estas konstruataj. Momente ekzistas nur paøoj pri Nia vojaøo, Flugo, Anti, Tukoj, Esperanto en Senegalo, (kun nova navigilo) kaj Usuje.
Lasta øisdatigo la 12-an de januaro 2003.
Flugo de Tuluzo al Dakaro

 

 


Reveno hejmen

 

 

 

IOM PRI NIA VOJAGXO :

Traveturo de Gambio
 

USUJE

Vilaøo en Casamance kie ni restadis dum
la duono de nia restado.

Emmanuel Djikune
La reøo Sihakahinthe Sambu
Sunumado sur Plagxoj
Kabrus
Mangrovo
Naturo
Palmvino

 

 

 
 

DAKARO

Anti nia gastigantino kaj þia filineto Noelia


Feliks nia gastiganto


Jean-Christophe nia æiæerono
kaj lia filineto Filipina


Nicolas Badji


Ni ankaý vizitis la Internacian Foiron de Dakaro kie ni retrovis la produktantojn de Aka¼unuksoj kiujn ni jam vidis en Usuje

 

Kaj ni eæ turismumis al insulo Gore'

ESPERANTO EN SENEGALO

Dum nia restado en Senegalo ni estis akceptitaj de samideanoj en Dakaro kaj ni ankaý renkontis esperantistojn en Casamance.

Esperanto-klubo de Parcelles Assainies

Dakara Esperanto-Klubo Zamenhof