Kunlaborantoj

ORGANIZA KOMITATO :

KAFE / EKC, 1 rue Jean Aillet FR 31000 TOULOUSE

PROGRAMO :

Floréal Martorell (Flo!),
2 rue du Canal,
FR 31450 Donneville,

Telefono :
33 (0) 561 819 565
Faksilo :
33 (0) 534 660 415

Rete :
eurokka@esperanto.org

KONSILANTO :
Claude Nourmont,
Prezidantino de Unuiøo Franca por Esperanto


KUNLABORANTAJ ORGANIZA¬OJ :


 

    ESPERANTO-MIDI-PYRENEES : tegmenta organizanto.
    Federacio de Asocioj kaj Membroj de Esperanto-Organiza¼oj en regiono "Midi-Pyrénées". Korespondadreso : æe Esperanto-Kultur-Centro


ESPERANTO-KULTUR-CENTRO (Tuluzo)
Renkonta asocio de la diversaj tuluzaj esperanto-asocioj kun kunvenejo, biblioteko, monataj "manøo-klaæoj", ktp.
1 rue Jean Aillet, FR 31000 TOULOUSE
Tel : 33 (0) 561 255 577

KATALUNA
ESPERANTO-ASOCIO


Apartat 290
08200 SABADELL
Vallés Occidental

KATALUNIO

 

     

 


 

HELPANTAJ INSTITUCIOJ :


 

INTERESAJ LIGOJ æi tie kaj en alia paøo

 

 
Esperanto-muziko
 

 

Esperanto arto

 


(Laste þanøita la 26an de Marto 2000. Por demandoj kaj komentoj, bonvolu skribi al arno lagrange.)