Loøado
La Organiza Komitato de KAFE peros por vi loøadon laý viaj mendoj.

Eblecoj estas :

Kromajn informojn ni provizos al mendintoj.(Laste þanøita la 06an de Aýgusto1999. Por demandoj kaj komentoj, bonvolu skribi al arno lagrange.)